Adatkezelési tájékoztató

a www.maharishiajurveda.hu weboldal látogatói részére

 1. Bevezetés

Honlapunk meglátogatásával és használatával összefüggő személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el.

Tiszteletben tartjuk az Ön, mint adatkezeléssel érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az előbbiekben hivatkozott rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását, amely megismerhető az alábbi linken:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Shremerim Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely: 4033 Debrecen, Melotai Nyilas utca 14.
Adószám: 22870887-2-09
Cégjegyzékszám: 09-06-005173
Képviseli: Dr. Tóth János Péter
Weboldal: www.maharishiajurveda.hu

 1. Az adatkezelő elérhetőségei

Postacíme: 4033 Debrecen, Melotai Nyilas utca 14.
E-mail címe: [email protected]
Telefon: +36 30 527 9 527

 1. Fogalmak

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – Általános adatvédelmi rendelet. A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személyek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

 1. Adatkezelésünk során az alábbi elveket alkalmazzuk

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, figyelemmel az EU általános adatvédelmi rendeletében előírt megfelelő technikai és szervezési végrehajtására.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelő felelős az előbbiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 1. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

6.1. A weboldal látogatásával kapcsolatosan kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás célja jogalapja időtartama
Weboldal IP cím Google A weboldal GDPR 6. cikk Az alkalmazott
látogatója Analytics rendeltetésszerű (1) bek. a) (technikai vagy
sütik és színvonalas pont szerinti opcionális) süti
működésének élettartamának
hozzájárulás.
biztosítása, lejártáig, vagy a
a kínált GDPR 6. cikk süti Érintett általi
szolgáltatások törléséig
minőségének (1) bek. f.)
fenntartása és pont szerint az
javítása, adatkezelő
a rosszindulatú, jogos érdeke.
weboldalunkat
támadó
látogatók
beazonosítása,
a látogatottság
mérése,
a weboldal
teljesítményének
javítása.

6.2. A kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás jogalapja időtartama
Kapcsolat- Név Érintettől Kapcsolatfelvétel GDPR 6. cikk Hozzájárulás
felvételi származó lehetősége a (1) bek. a) pont visszavonásáig
űrlap weblap szerinti
üzemeltetővel,
kitöltője hozzájárulás
további információ
kérése
termékekről,
szolgáltatásokról
E-mail Érintettől Kapcsolatfelvétel GDPR 6. cikk Hozzájárulás
cím származó lehetősége a (1) bek. a) pont visszavonásáig
weblap szerinti
üzemeltetővel,
hozzájárulás
további információ
kérése
termékekről
szolgáltatásokról

6.3. A weboldalon történő vásárlással és regisztrációval kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás jogalapja időtartama
A Név Érintettől Szerződés GDPR 6. cikk Szerződés
webáruház származó létrehozása, (1) bek. a) pont teljesítéséhez
vásárlói és tartalmának szerinti és
meghatározása,
regisztrált hozzájárulás. számlázáshoz:
teljesítése,
felhaszná- GDPR 6.cikk a regisztráció
Szerződésből
lói (1) bek. b) pont törléséig, illetve
származó vételár
és szállítási díj szerinti a számviteli
számlázása, újbóli szerződés törvény szerinti
vásárlás
GDPR. 6.cikk b) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges
regisztráció
törléséig
hozzájárulás
illetve a
szerinti
(1) bek. a) pont   visszavonásáig,
Hozzájárulás
GDPR 6. cikk
Szerződés
létrehozása,
tartalmának
meghatározása,
teljesítése,
Szerződésből származó vételár és szállítási díj számlázása, újbóli vásárlás megkönnyítése a regisztrált felhasználók részére
GDPR. 6.cikk b) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges
regisztráció
törléséig
hozzájárulás
illetve a
szerinti
(1) bek. a) pont   visszavonásáig,
Hozzájárulás
GDPR 6. cikk
Szerződés
létrehozása,
tartalmának
meghatározása,
teljesítése,
Szerződésből származó vételár és szállítási díj számlázása, újbóli vásárlás megkönnyítése a regisztrált felhasználók részére
kötelezettség teljesítése – számlakibocsát ás
szerinti jogi
idejéig
(1) bek. c) pont   megőrzési
GDPR 6. cikk
adatok
szükséges.
vonatkozó
teljesítéséhez
törvény szerinti számlázásra
szerinti
a számviteli
(1) bek. b) pont   törléséig, illetve
Szerződésből származó vételár és szállítási díj számlázása, újbóli szerződés vásárlás
megkönnyítése a regisztrált felhasználók részére
GDPR 6.cikk
a regisztráció
hozzájárulás.
számlázáshoz:
szerinti
és
(1) bek. a) pont   teljesítéséhez
GDPR 6. cikk
Szerződés
Szerződés
létrehozása,
tartalmának
meghatározása,
teljesítése,
kötelezettség teljesítése – számlakibocsát ás.
idejéig
szerinti jogi
(1) bek. c) pont   megőrzési
adatok
GDPR 6. cikk
vonatkozó
szükséges.
számlázásra
teljesítéséhez
megkönnyítése a regisztrált felhasználók részére

Cím               Érintettől

származó

Telefon         Érintettől

szám             származó

E-mail Érintettől
cím származó

6.4. A konzultációkra történő előjegyzési rendszer használatával kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás jogalapja időtartama
Konzultáci- Név Érintettől Szerződés GDPR 6. cikk Szerződés
óra származó létrehozása, (1) bek. a) pont teljesítéséhez
jelentkező tartalmának szerinti és
meghatározása,
felhaszná- hozzájárulás. számlázáshoz:
teljesítése,
lók GDPR 6.cikk a regisztráció
Szerződésből
(1) bek. b) pont törléséig, illetve
származó
szolgáltatás szerinti a számviteli
díjának szerződés törvény szerinti
számlázása teljesítéséhez számlázásra
szükséges. vonatkozó
GDPR 6. cikk adatok
(1) bek. c) pont megőrzési
szerinti jogi idejéig
kötelezettség
teljesítése –
számlakibocsát
ás
Cím Érintettől Szerződés GDPR 6. cikk Szerződés
származó létrehozása, (1) bek. a) pont teljesítéséhez
tartalmának szerinti és
meghatározása,
hozzájárulás. számlázáshoz:
teljesítése,
GDPR 6.cikk a regisztráció
Szerződésből
(1) bek. b) pont törléséig, illetve
származó
szolgáltatás szerinti a számviteli
díjának szerződés törvény szerinti
számlázása teljesítéséhez számlázásra
szükséges. vonatkozó
GDPR 6. cikk adatok
(1) bek. c) pont megőrzési
szerinti jogi idejéig
kötelezettség
teljesítése –
számlakibocsát
ás
E-mail Érintettől Szerződés GDPR 6. cikk Hozzájárulás
származó létrehozása, (1) bek. a) pont visszavonásáig
tartalmának szerinti
meghatározása,
hozzájárulás
teljesítése,
Szerződésből GDPR. 6.cikk
származó
szolgáltatás b) pont szerinti
díjának szerződés
számlázása teljesítéséhez
szükséges
Telefon Érintettől Szerződés GDPR 6. cikk Hozzájárulás
szám származó létrehozása, (1) bek. a) pont visszavonásáig
tartalmának szerinti
meghatározása,
teljesítése, hozzájárulás
Szerződésből
származó GDPR. 6.cikk
szolgáltatás
b) pont szerinti
díjának
szerződés
számlázása
teljesítéséhez
szükséges

6.5. Az ájurvédikus orvosi konzultációval kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás jogalapja időtartama
Az Név, Érintettől Az egészségügyi GDPR 6. cikk Hozzájárulás
ájurvédikus születési származó állapot felmérése, (1) bek. a) pont visszavonásáig
konzultáci- idő táplálkozási és szerinti
életmódtanácsok
óra hozzájárulás
adása, az
jelentkező,
egészségügyi
az
állapotban történt
ájurvédikus változások
konzultáci- követése
ón részt egészség Érintettől Az egészségügyi GDPR 9. cikk Hozzájárulás
vevő ügyi származó állapot felmérése, (2) bek. a) pont visszavonásáig
állapot, táplálkozási és szerinti érintett
életmódtanácsok
eü-i kifejezett
adása, az
panasz, hozzájárulása
egészségügyi
korábbi
állapotban történt
kezelések változások
, használt követése
készítmén
yek

6.6. Hírlevél küldésével kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintett Adat Adat Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés
kategória forrás jogalapja időtartama
Hírlevél Név Érintettől Információk GDPR 6. cikk Hozzájárulás
címzettjei származó küldése (1) bek. a) pont visszavonásáig
szolgáltatásainkról szerinti
és termékeinkről
hozzájárulás
E-mail Érintettől Információk GDPR 6. cikk Hozzájárulás
cím származó küldése (1) bek. a) pont visszavonásáig
szolgáltatásainkról szerinti
és termékeinkről
hozzájárulás
 1. Kik férhetnek hozzá az adatokhoz

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag az adott munkaterülethez, munkafolyamathoz rendelt munkatársak férhetnek hozzá, ezt az adatkezelő vezető tisztségviselője teljeskörű ellenőrzése mellett. A weboldal üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a tárhely szolgáltatással kapcsolatos adatokhoz az ilyen szolgáltatást nyújtó szerződött partner arra kijelölt munkatársai.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai, a Facebook, Inc. és SendGrid, Inc. szerepel az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/2160 bizottsági határozatában, illetve az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, ezért az ide történő adattovábbítás nem minősül az Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye. Az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Nevezett vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 1. Sütik (Cookie)

Mi az a süti?

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A sütik tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A sütik segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (süti-cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Sütik tekintetében az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, például, de nem kizárólagosan a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az adott aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Fontos, hogy, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni látogatóinknak a weboldal használatát.

Használatot elősegítő sütik

Az ilyen típusú sütik lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalaink látogatásával kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (a használt IP címet csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalunkat nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával hasznosítjuk.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók (pl. megőrzési idő) érdekében kérjük, kattintson ide.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Fontos, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy látogatóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legimertebb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken kaphat további információt:

Google Chrome Firefox

Internet Explorer 11 Internet Explorer 10 Safari

 1. Közösségi oldalak

A Facebook közösségi oldalon az alábbi címen elérhető üzleti profilt működtetünk:

https://www.facebook.com/vedadoki/

Facebook profilunkon adatgyűjtést nem végzünk, az kizárólag vállalkozásunk, szolgáltatásaink megismertetését szolgálja, érdekes és hasznos információkat tartalmaz az érdeklődő látogatók számára, illetve esetenként hirdetési célokra alkalmazzuk.

A Facebook oldalak használatára a Facebook saját felhasználási szabályai vontakoznak.

(https://www.facebook.com/business/gdpr)

A Facebook vállalta a GDPR-nak való megfelelést és szerepel a bizottság megfelelőségi listáján, így az irányába történő adattovábbítás megengedett.

 1. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
InnovAir Codes Kft. Weboldal üzemeltetés, fejlesztés
4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 123.
SendGrid, Inc. Hírlevél küldés, nevek és e-mail címek adatbázis
1801 California Street, Suite 500 tárolás és kezelés
Denver, Colorado 80202
Facebook, Inc. Hirdetés, analitika és mérés szolgáltatás,
1 Hacker Way viselkedés alapú reklám megjelenítése
94025 Menlo Park, California, USA
Google LLC – Data Protection Office Hirdetés, analitika és mérés szolgáltatás,
1600 Amphitheatre Pkwy viselkedés alapú reklám megjelenítése
94043 Mountain View, California, USA

Az adatkezeléssel érintett jogai (GDPR 15-22. cikkei)Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-nak való megfelelőségéről.

12.1. Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatás célja az érintettek előzetes tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. A tájékoztatás tartalma: az adatkezelő és képvislője neve és elérhetőségei, adatkezelés célja és jogalapja, kezelt adatok forrása, adatok kategóriái, igénybe vett adatfeldolgozók adatai, tárolás időtartama, harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, az érintett jogai, hatósághoz fordulás joga.

Az adatkezelő az érintett 15–22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett jogainak gyakorlása során (GDPR 15–22. cikkei szerint) hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

12.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

12.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

12.4. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekéből történő adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett közvetlen üzletszerzés történő adatkezelés ellen tiltakozik
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti okok bármelyike miatt azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az éssszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekéből történő adatkezelése ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti okok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

12.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog előző bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az első bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti az érintett töléshez való jogát. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlása, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesítésén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

Az első és második bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

12.8. Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése merül fel, vagy jelen adatkezelési tájékozatóban foglalt jogaival szeretne élni úgy azt írásban küldje meg az alábbi elérhetőségeink bármelyikére:

Shremerim Bt.
Dr. Tóth János Péter
4033 Debrecen, Melotai Nyilas utca 14.
E-mail: [email protected]

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az EU általános adatvédelmi rendeletében foglaltakat, úgy panaszt nyújthat be az erre kijelölt felügyeleti hatósághoz, vagy jogi igényét bírósági úton is érvényesítheti választása szerint.

A Felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: https://naih.hu

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a GDPR és az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatkezelő megbízásából adatokat kezelő adatfeldolgozó(k) erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

Amennyiben felhőalapú (cloud) szolgáltatást veszünk igénybe, csak olyan szolgáltatóval kötünk szerződést, amelyik vállalta a GDPR-nak való megfelelést, adatkezelési elvei átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a megosztási, kedvelési lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik.

 1. Adatvédelmi incidens esetén

A jogszabálynak megfelelően bejelentjük az adatvédelmi incidenst a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabályban előírt esetekben pedig az érintetteket is tájékozatjuk róla.

 1. Jelen tájékoztató változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa és a módosított változatot weboldalán közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően gyűjtött és kezelt személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a módosításokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

A jelen adatkezelési tájékozató a www.maharishiajurveda.hu weboldalon kerül közzétételre és a közzétételével lép hatályba.